Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

 

м. Київ                                                         
«___»_____________ 201_ р.

     З метою забезпечення збереження матеріальних 
цінностей,  які
належать
________________________________________________________,
                        (назва підприємства)
керівник підприємства або його заступник
_____________________________,
                                                   (П.І.Б.)
надалі «ПІДПРИЄМСТВО», з одного боку, і працівник
_____________________
_________________________________________________________________,
                    (відділу, секції, складу)
_________________________________________________________________,
                  (прізвище, ім’я, по батькові)
надалі «ПРАЦІВНИК», з іншого боку, уклали Дану Угоду про
наступне:

     1. ПРАЦІВНИК,  що займає  посаду 
________________________________,
                                                 (посада)
або виконує роботу
________________________________________________,
                                  (назва роботи)
безпосередньо пов’язану з
___________________________________________
_________________________________________________________________
          (збереженням, обробкою, продажем (відпуском),
_________________________________________________________________
  перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих
_________________________________________________________________
                   йому матеріальних цінностей)
     приймає на   себе   повну   матеріальну  відповідальність 
за
незабезпечення збереження ввірених йому підприємством
матеріальних
цінностей, і у зв’язку з викладеним зобов’язується:
     а) дбайливо ставитися до переданих йому на збереження  або 
з
ншою  метою матеріальних цінностей підприємства і вживати
заходів
для попередження збитків;
     б) своєчасно  повідомляти  керівництво  підприємства  про
всі
обставини,  що загрожують забезпеченню  збереження  ввірених 
йому
матеріальних цінностей;
     в) вести облік,  складати й передавати у визначеному 
порядку
товарно-грошові  та  інші  звіти  про  рух та рештки ввірених
йому
матеріальних цінностей;
     г) брати  участь  в інвентаризації ввірених йому
матеріальних
цінностей.
     2. ПІДПРИЄМСТВО зобов’язується:
     а) створювати працівникові умови,  необхідні  для 
нормальної
праці   та   забезпечення   повного   збереження   ввірених  
йому
матеріальних цінностей;
     б) знайомити   працівника   з   чинним   законодавством 
щодо
матеріальної  відповідальності  працівників  за  збитки, 
нанесені
підприємству,   установі,   організації,   а   також   із 
чинними
нструкціями,  нормативами  та  правилами  збереження, 
приймання,
обробки,  продажу (збуту),  перевезення або застосування у
процесі
виробництва переданих йому матеріальних цінностей;
     в) проводити    в    установленому   порядку  
нвентаризацію
матеріальних цінностей.
     3. У  випадку  незабезпечення  з  вини  ПРАЦІВНИКА
збереження
ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів
збитків,
завданих   підприємству,   та   їх  відшкодування  відбувається 
у
відповідності до чинного законодавства.
     4. ПРАЦІВНИК  не  несе  матеріальної  відповідальності, 
якщо
збитки завдані не з його вини.
     5. Дія Даного Договору розповсюджується на весь час роботи
з
ввіреними ПРАЦІВНИКОВІ матеріальними цінностями ПІДПРИЄМСТВА.
     6. Даний  Договір укладено в двох примірниках,  з яких
перший
знаходиться у керівника ПІДПРИЄМСТВА, а другий — у ПРАЦІВНИКА.

Реквізити                                   Підписи сторін
сторін Договору                             Договору

ПІДПРИЄМСТВО ___________________            ____________________

ПРАЦІВНИК ______________________            ____________________

                               М.П.
 

 

Тема статьи:

  • Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
  • договір про матеріальну відповідальність водія
  • договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність зразок
  • договір про повну матеріальну відповідальність водія
  • договір про повну матеріальну відповідальність зразок
  • договір матеріальної відповідальності водія
  • договір про повну матеріальну відповідальність
  • договір про матеріальну відповідальність водія зразок
  • договір про повну матеріальну відповідальність водія зразок
  • договір матеріальної відповідальності водія зразок