Авторський договір на твори образотворчого мистецтва. Шаблоны.

Авторський договір на твори образотворчого мистецтва. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Авторський договір на твори образотворчого мистецтва

 

м.
Київ                                                          «___»_____________ 201_ р.

АВТОР
______________________________________________________,
                                    (П.І.Б.)
з одного боку, і
ВИДАВНИЦТВО: ______________________________________________,
в особі директора _____________________________________________,
що діє на підставі Статуту,  з іншого боку, (ВИДАВНИЦТВО і АВТОР

надалі СТОРОНИ)  уклали Даний Договір про наступне:

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. АВТОР  передає  або  зобов’язується створити та
передати
ВИДАВНИЦТВУ для видання або перевидання свій  твір 
образотворчого
мистецтва
________________________________________________________
____________________, на термін три роки з моменту ухвалення
твору
ВИДАВНИЦТВОМ.
     1.2. АВТОР  зобов’язується  передати  ВИДАВНИЦТВУ   твір  
не
пізніше «___»________ 201_ р.
     1.3. З моменту  підписання  Договору  обома  СТОРОНАМИ  і 
до
закінчення   трирічного   терміну   після   ухвали   твору  
АВТОР
зобов’язується  не  передавати   для   видання   іншим  
установам
зазначений в п.1.1 твір або частину його без попередньо
письмової
згоди ВИДАВНИЦТВА.
     1.4. ВИДАВНИЦТВО  зобов’язується  оплатити  АВТОРОВІ 
гонорар
згідно з діючими ставками та правилами з розрахунку.
     Загальна сума до виплати за цим Договором становить ____
грн.
     Гонорар оплачується у такий термін:
     а) _______________________%   аванс  —  після  ухвали 
твору,
виходячи з попереднього підрахунку його фактичного обсягу;
     б) решту  суми  —  після  підписання твору до друку або
після
підписання твору до випуску у  світ  (усі  інші  види  творів) 
по
фактичному обсягу твору.

                    2. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

     2.1. Дія Договору припиняється у випадках:
     а) відхилення твору;
     б) відмови  АВТОРА  від  доопрацювання  ухваленого  твору
або
внесення  до  нього  змін,  а  також   непредставлення   в  
строк
виправленого після ухвали твору;
     в) порушення АВТОРОМ обов’язку особисто  створити  твір. 
При
розірванні Договору на означених підставах АВТОР повинен
повернути
отриманий гонорар (включаючи аванс).

                          3. ІНШІ УМОВИ

     3.1. З  усіх  інших  питань  щодо  даного  ДОГОВОРУ  
СТОРОНИ
керуються  Типовим  видавничим  договором  на твори
образотворчого
мистецтва,  затвердженим пр.  № ___ від _________201_ р. та
чинним
законодавством України.

                  4. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

     4.1. АВТОР:
     Поштова адреса та індекс:
__________________________________.
     Дані паспорта: серія __________
___________________________
виданий «___»___________ 199_ р. ______________________________.
     4.2. ВИДАВНИЦТВО:
     Поштова адреса та індекс:
__________________________________.
     Телефон __________, телетайп __________, факс
______________.
     Розрахунковий рахунок № _________ в банку
__________________.
     МФО _________________________, КОД ______________________.

       АВТОР                                   ВИДАВНИЦТВО
___________________                         ___________________

                               М.П.