ДЕКЛАРАЦІЯ про готовність об’єкта до експлуатації

Додаток 1
до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО
__________________________________________
(найменування органу, який провів реєстрацію)
«___» ____________ 20__ р. N _______
__________ ________________________________
(підпис)            (ініціали та прізвище посадової особи)

М. П.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об’єкта до експлуатації

 

_________________________________________________________________________________________
(найменування закінченого будівництвом об’єкта відповідно до будівельного паспорта
_________________________________________________________________________________________
або затвердженого проекту будівництва, код об’єкта згідно з державним
_________________________________________________________________________________________
класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000; категорія складності)

1. Інформація про замовника

_________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_________________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,
_________________________________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_________________________________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
_________________________________________________________________________________________
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_________________________________________________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

2. Інформація про керівника замовника — юридичної особи

_________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3. Інформація про відповідальну особу — інженера з технічного нагляду

Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

4. Інформація про генерального підрядника (підрядника — у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) (за наявності)

_________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
_________________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника

_________________________________________________________________________________________
податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються

 

_________________________________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_________________________________________________________________________________________
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
_________________________________________________________________________________________
мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_________________________________________________________________________________________
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

5. Інформація про страхову організацію (за наявності)

_________________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження,
_________________________________________________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, реквізити договору страхування)
_________________________________________________________________________________________

6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Назва, номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката (обов’язково зазначається з 1 червня 2012 р.)

Види виконаних під керівництвом відповідальної особи робіт

7. Інформація про генерального проектувальника (проектувальника) (за наявності)

_________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
_________________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_________________________________________________________________________________________
податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_________________________________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_________________________________________________________________________________________
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
_________________________________________________________________________________________
мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_________________________________________________________________________________________
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

8. Інформація про відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника): головного архітектора (інженера) проекту, особи, що здійснює авторський нагляд (за наявності)

Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Назва, номер і дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката (обов’язково зазначається
з 1 червня 2012 р.)

9. Інформація про проектну документацію (будівельний паспорт)

_________________________________________________________________________________________
(назва, дата, номер документа про затвердження проектної документації,
_________________________________________________________________________________________
результати експертизи проектної документації (за наявності)
_________________________________________________________________________________________

10. Інформація про дозвільні документи (повідомлення про початок виконання будівельних робіт, декларація про початок виконання будівельних робіт, інші документи у разі їх наявності)

Назва документа, ким виданий або зареєстрований

Дата подання або
реєстрації документа

Номер документа

 

 

11. Інформація про об’єкт
Місцезнаходження об’єкта: _________________________________________________
_________________________________________________
Дата початку будівництва: _________________________________________________
_________________________________________________
Дата закінчення будівництва: _________________________________________________
_________________________________________________
Строк введення об’єкта (черги, пускового
комплексу) в експлуатацію:
_________________________________________________
_________________________________________________

12. Техніко-економічні показники об’єкта (з урахуванням результатів технічної інвентаризації)

Опис об’єкта:

несучі конструкції ________________________________________________________________________;
огороджувальні конструкції ________________________________________________________________;
фасади __________________________________________________________________________________.

Перелік інженерного обладнання об’єкта Холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, ліфт, сміттєпровід, опалення: централізоване, пічне (необхідне підкреслити), вид індивідуальних опалювальних установок (зазначити)
Загальна площа будівлі, кв. метрів ________________________________________________________________
13. Характеристика житлових будинків (з урахуванням результатів технічної інвентаризації) (за наявності)
Кількість поверхів ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Матеріали стін ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Кількість секцій (за
наявності)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Кількість квартир у житловому будинку та їх площа

Тип квартир

Кількість квартир

Загальна площа, кв. метрів

Житлова площа, кв. метрів

однокімнатних      
двокімнатних      
трикімнатних      
чотирикімнатних      
п’ятикімнатних      
шестикімнатних      
семикімнатних      
восьмикімнатних і більше      
Усього:      
Загальна площа
вбудовано-прибудованих приміщень житлового
будинку, кв. метрів
_____________________

 

 

 

Місця для постійного та тимчасового
зберігання автотранспортних засобів,
їх характеристика

Загальна площа

Кількість машиномісць

_________________

_________________________

Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)
Загальна площа нежитлових приміщень об’єкта, кв. метрів ___________________________

 

Назва нежитлового приміщення

Функціональне призначення нежитлового приміщення (для житлових будинків)

Загальна площа, технічні характеристики

14. Об’єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється щодо всіх об’єктів в одиницях виміру з урахуванням цільової продукції або основних видів послуг):

Основні показники об’єкта

Одиниця виміру

За проектом

загальний

у тому числі пускового комплексу або черги

15. На об’єкті виконано всі передбачені проектною документацією згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами роботи. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом, проведені в повному обсязі.

Роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території, строки виконання яких перенесено через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:

Перелік робіт

Строки виконання

Організація — виконавець

Керівник організації — виконавця

прізвище, ім’я, по батькові керівника

підпис керівника

Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією ________ тис. гривень, у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію _____ тис. гривень, у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи _____ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _________ тис. гривень.

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об’єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

 

_____________________
(найменування посади)

______________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

М. П.

 

Примітка. Кожна сторінка підписується керівником замовника або замовником (для фізичної особи) та засвідчується печаткою замовника (за наявності)
Похожих записей не найдено

Тема статьи:

  • декларація про готовність обєкта до експлуатації
  • декларація про готовність обєкта до експлуатації зразок
  • зразок заповнення декларації до наказу 95