Договір купівлі-продажу ноу-хау. Шаблоны.

Договір купівлі-продажу ноу-хау. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Договір
купівлі-продажу ноу-хау

     м.
Київ                                                         
«___»_____________ 201_ р.

 ПРОДАВЕЦЬ: ___________________________________________________,
в особ
_________________________________________________________,
що діє на підстав
________________________________________________,
з одного боку, і
ПОКУПЕЦЬ:
_______________________________________________________________,
в особ
_________________________________________________________,
що діє на підстав
________________________________________________,
з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. ПРОДАВЕЦЬ 
зобов’язується  надати ПОКУПЦЕВІ,  а ПОКУПЕЦЬ
зобов’язується прийняти  та  оплатити  передачу  прав  на 
ноу-хау
(секрети виробництва), обумовлену Даним Договором.
     1.2. Предметом Даного Договору є передача прав на 
комерційне
використання  технічної документації,  що містить знання
досвід,
якими володіє ПРОДАВЕЦЬ, з виробництва наступної продукції:
     1.2.1.
_____________________________________________________.
     1.2.2.
_____________________________________________________.
     1.2.3.
_____________________________________________________.
     1.2.4.
_____________________________________________________.
     1.3. У  відповідності  до  Даного Договору,  ПОКУПЕЦЬ
набуває
права виробляти та реалізовувати продукцію, зазначену в п.1.2.


 2. ЗМІСТ НОУ-ХАУ ТА ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

     2.1. Ноу-хау (секрети
виробництва) мають наступний зміст:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
     2.2. Ноу-хау  (секрети  виробництва)  містяться  в 
наступній
документації, яка передається ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЕВІ:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

3. ЦІНА
ДОГОВОРУ (РОЯЛТІ)

     3.1. Винагорода   (роялті)  
за  передане  ноу-хау   (секрети
виробництва) складає:
     за передачу ноу-хау (секрети виробництва):
_________________;
     за навчання   персоналу   використанню   ноу-хау    (секретів
виробництва): _________________.
     Усього:
____________________________________________________.

4. ПОРЯДОК
РОЗРАХУНКІВ

     4.1. Терміни оплати:
     протягом ________________ з моменту укладення Даного
Договору
аванс (завдаток) в розмір
______________________________________;
     протягом ______________  з  моменту  підписання акту
передачі
ноу-хау (секрети виробництва) остаточний розрахунок.
     4.2. Порядок оплати:
_______________________________________.
                                   (поштовий, телеграфний)
     4.3. Вид розрахунків:
______________________________________.
                            (готівковий, безготівковий, змішаний)
     4.4. Форма розрахунків:
_____________________________________
                                    (платіжне доручення, чек,
___________________________________________________________.
вимога-доручення)
     4.5. ПОКУПЕЦЬ  повинен  повідомити  ПРОДАВЦЯ  про 
здійснення
платежу в термін ______________ з моменту _________________
шляхом
______________________________________________________________.
(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

5. ПОРЯДОК
ПЕРЕДАЧІ НОУ-ХАУ (СЕКРЕТІВ ВИРОБНИЦТВА)

     5.1. Термін передачі:
______________________________________.
     5.2. Місце передачі:
_______________________________________.
     5.3. При  передачі   документації   сторони   складають  
акт
здачі-приймання,  який  підписується  повноважними 
представниками
сторін.

6.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     6.1. У випадку 
порушення  ПРОДАВЦЕМ  терміну,  передбаченого
п.5.1, він сплачує ПОКУПЦЕВІ пеню в розмір
______________________
вартості непереданого в строк ноу-хау за кожний день
прострочення.
     6.2. У  випадку  порушення  ПОКУПЦЕМ  терміну, 
передбаченого
п.4.1 Даного Договору,  ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню  в 
розмірі
____________________ несплаченої суми за кожен день прострочення.


7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ


_________________________________________________________________
 (можуть бути зазначені додаткові умови співробітництва сторін:
_________________________________________________________________
 обов’язки ПРОДАВЦЯ з консультування відносно ноу-хау, обов’язки
_________________________________________________________________.
  ПОКУПЦЯ інформувати ПРОДАВЦЯ про використання ноу-хау та ін.)

8. ІНШІ
УМОВИ

     8.1. Даний Договір
укладено у двох оригінальних  примірниках,
по одному для кожної зі сторін.
     8.2. У випадках,  не передбачених  Даним  Договором, 
сторони
керуються чинним цивільним законодавством.
     8.3. Після   підписання   Даного   Договору   всі  
попередні
переговори  за ним,  листування,  попередні угоди та протоколи
про
наміри з питань,  що так чи  інакше  стосуються  Даного 
Договору,
втрачають юридичну силу.


Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін