Договір купівлі-продажу (поступки) пайових часток в ТОВ. Шаблоны.

Договір купівлі-продажу (поступки) пайових часток в ТОВ. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Договір
         купівлі-продажу (поступки) пайових часток в ТОВ
між підприємствами

     м. Київ                                     
                         «___»________ 201_ р.

     ПРОДАВЕЦЬ:
_________________________________________________,
що є учасником ТОВ
«____________________________________________»,
в особі директора
_______________________________________________,
що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
ПОКУПЕЦЬ:
_______________________________________________________,
в особі директора
_______________________________________________,
що діє на підставі Статуту,  з іншого боку,  на підстав
Протоколу
Загальних Зборів ТОВ про погодження на перепоступку пайово
частки
N _____ від «___»______ 19__ р. уклали Даний Договір про
наступне:

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. ПРОДАВЕЦЬ  зобов’язується  передати  у власність
ПОКУПЦЯ
свою пайову частку в
____________________________________________,
                  (назва товариства з обмеженою відповідальністю)
(далі за текстом — ТОВ),  а ПОКУПЕЦЬ  зобов’язується  прийняти 
та
оплатити цю частку.

     1.2. Відомості про ТОВ:
     1.2.1. Фірмове найменування:
_______________________________.
     1.2.2. Організаційно-правова форма:
________________________.
     1.2.3. Зареєстровано:
______________________________________.
                                        (ким, коли)
     1.2.4. Свідоцтво про реєстрацію: серія __________
________.
     1.2.5. Статутний фонд:
_____________________________________.
     1.2.6. Місцезнаходження:
___________________________________.

     1.3. Відомості про частку ПРОДАВЦЯ:
     1.3.1. Розмір вкладу:
______________________________________.
     1.3.2. Склад вкладу:
_______________________________________.
     1.3.3. Дата подачі вкладу:
_________________________________.
     1.3.4. Документ про вклад:  свідоцтво про  подачу  вкладу 
до
Статутного фонду ТОВ № _____ від «___»_________ 19__ р.
     1.3.5. Розмір  пайової  частки  на  момент  укладення 
Даного
Договору  у  відповідності  до  балансу ТОВ за ___________
складає
_____________________________________________ грн.

     1.4. ПОКУПЕЦЬ  належним  чином  повідомлений   про  
характер
діяльності  та  про  фінансовий стан справ ТОВ на момент
укладення
Даного Договору.

              2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПОСТУПКИ ЧАСТОК

     2.1. ПОКУПЕЦЬ   після   підписання   Даного   Договору  
може
звернутися  до  ТОВ  з  проханням  про переоформлення на його
м’я
свідоцтва про внесення вкладу до статутного фонду ТОВ, яке
повинно
бути оформлене у відповідності до Статуту ТОВ.
     2.2. ПОКУПЕЦЬ вважається повноправним учасником ТОВ з
моменту
____________.

                         3. ЦІНА ДОГОВОРУ

     За поступку  частки ПОКУПЕЦЬ зобов’язується сплатити
ПРОДАВЦЮ
____________ грн.

                      4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

     4.1. Термін оплати складає ___________ з моменту
___________.
     4.2. Порядок оплати:
_______________________________________.
                                    (поштовий, телеграфний)
     4.3. Вид розрахунків:
______________________________________.
                            (готівковий, безготівковий, змішаний)
     4.4. Форма розрахунків:
_____________________________________
                               (платіжне доручення, чек,
_____________________.
вимога-доручення)
     4.5. ПОКУПЕЦЬ  повинен  повідомити  ПРОДАВЦЯ  про 
здійснення
платежу в термін __________ з моменту _____________________
шляхом
________________________________________.
(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

             5. НАСЛІДКИ ПОСТУПКИ ЧАСТОК ДЛЯ ПРОДАВЦЯ

     5.1. За  настання  обставин,  зазначених   у   п.2.2  
Даного
Договору,  ПРОДАВЕЦЬ втрачає усі права та обов’язки щодо ТОВ, 
які
були обумовлені його статусом як учасника ТОВ.
     5.2. За   настання   обставин,   зазначених  у  п.2.2 
Даного
Договору,  ПРОДАВЕЦЬ втрачає усі права та обов’язки по 
відношенню
до  інших  учасників  ТОВ,  які  були  обумовлені його статусом
як
учасника ТОВ.
     5.3. За   настання   обставин,   зазначених  у  п.2.2 
Даного
Договору,  Установчий договір про створення та діяльність ТОВ 
від
«___»_____________ 19__ р. щодо ПРОДАВЦЯ вважається недіючим
всі
його умови втрачають для ПРОДАВЦЯ будь-яке юридичне значення.

             6. НАСЛІДКИ ПОСТУПКИ ЧАСТОК ДЛЯ ПОКУПЦЯ

     6.1. За  настання  обставин,  зазначених   у   п.2.2  
Даного
Договору, ПОКУПЕЦЬ стає стосовно ТОВ його новим учасником.
     6.2. До  ПОКУПЦЯ  при  поступці  частки  ПРОДАВЦЕМ 
одночасно
переходять  усі  права  та  обов’язки,  що  належать останньому
на
момент поступки частки.
     6.3. ПРОДАВЕЦЬ    з    моменту   придбання   частки   в  
ТОВ
зобов’язується виконувати  вимоги  установчих  документів  ТОВ, 
а
також  нести  всі  обов’язки учасника,  що випливають з
установчих
документів та чинного законодавства.

                7. ІНШІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

     7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його
підписання
сторонами.
     7.2. Даний Договір укладений у двох оригінальних 
примірниках
та зберігається у сторін.
     7.3. У випадках,  не передбачених  Даним  Договором, 
сторони
керуються чинним законодавством.
     7.4. Якщо ПОКУПЕЦЬ прострочить сплату ціни за Даним
Договором
більше  ніж  ____ _________,  він сплачує ПРОДАВЦЮ штраф у
розмірі
_________________ від суми боргу.
     7.5. Додатком  до Даного Договору є Протокол Загальних
Зборів
ТОВ про погодження на перепоступку частки № _________________ 
від
«___»_________ 19__ р.

      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

                                  Орган, що зареєстрував дану
                                  угоду, та його
місцезнаходження:
                                 
________________________________
                                  Дата реєстрації:
_______________
                                  Порядковий номер реєстрації
                                  у реєстрі:
___________________
                                  П.І.Б. реєстратора:
____________
                                  Підпис реєстратора:
____________

                                                М.П.