Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг. Шаблоны.

Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Договір на
надання інформаційних (консультаційних) послуг

     м.
Київ                                                       «___»_____________ 201_ р.

 
     ВИКОНАВЕЦЬ:
________________________________________________,
в особі директора
_______________________________________________,
                                    (П.І.Б.)
що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
ЗАМОВНИК:
_______________________________________________________,
в особ
_________________________________________________________,
                     (найменування посади, П.І.Б.)
що діє на підставі довіреності • _______ від «___»_______ 199_
р.,
з іншого боку,
                уклали Даний Договір про наступне:

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     ЗАМОВНИК доручає,  а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати йому,
у
відповідності  до  умов  Даного  Договору,  спеціальну 
нформацію
(кваліфіковану  консультацію),  а ЗАМОВНИК зобов’язується
прийняти
послугу та оплатити її.

                2. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ (КОНСУЛЬТАЦІЇ)

     2.1. ВИКОНАВЕЦЬ інформує (консультує) ЗАМОВНИКА  з 
наступних
питань: ________________________________________________________
_______________________________________________________________.
     2.2. Інформація  (консультування) обов’язково містить
надання
ЗАМОВНИКУ рекомендацій щодо  удосконалення  та  організації 
своєї
діяльності в межах предмету консультування.

                      3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

     ЗАМОВНИК протягом   ________________   з  моменту 
підписання
Даного Договору надає ВИКОНАВЦЮ необхідні документи та 
нформацію
для якісного консультування.

                     4. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ

     4.1. ЗАМОВНИК   виплачує   ВИКОНАВЦЮ   винагороду  в 
розмірі
_______________ грн.
     4.2. Витрати ВИКОНАВЦЯ відшкодовуються ним із винагороди, 
що
виплачується ЗАМОВНИКОМ.
     4.3. За дострокове виконання робіт більш ніж на ________
днів
ЗАМОВНИК здійснює ВИКОНАВЦЮ доплату в розмір
____________________
від вартості робіт.

                      5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

     5.1. Терміни оплати:
     — протягом ___________ з моменту підписання  Даного 
Договору
аванс у розмірі ____________________________________________ грн.;
     — протягом ________________________ з моменту підписання
акту
здачі-приймання робіт остаточний розрахунок.
     5.2. Вид розрахунків:
______________________________________.
                            (готівковий, безготівковий, змішаний)
     5.3. Форма розрахунків:
_____________________________________
                                    (платіжне доручення, чек,
__________________________________.
        вимога-доручення)
     5.4. ЗАМОВНИК повинен  повідомити  ВИКОНАВЦЯ  про 
здійснення
платежу в строк ___________ з моменту _____________________
шляхом
___________________________________________.
  (телеграма з повідомленням, факс тощо)

                    6. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

     6.1. ВИКОНАВЕЦЬ   зобов’язується  розпочати  виконання 
робіт
протягом __________ з моменту надання необхідної документації.
     6.2. ВИКОНАВЕЦЬ  зобов’язується  виконувати  роботу 
протягом
__________ з правом дострокового виконання.

                 7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

     7.1. Здача-приймання виконаних робіт  здійснюється 
сторонами
за актом здачі-приймання в місці знаходження ВИКОНАВЦЯ.
     7.2. Інформація (консультування) повинна(не) бути  надана(не)
ЗАМОВНИКУ
________________________________________________________
______________________________________.
   (усно, письмово на _______ стор.)

                      8. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

     Гарантійний термін  за Даним Договором становить __________
з
моменту підписання  акту  здачі-приймання.  Протягом 
гарантійного
терміну     ВИКОНАВЕЦЬ    зобов’язується    здійснювати   
поточне
консультування з питань п.1 Даного Договору безкоштовно.

                    9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     9.1. ВИКОНАВЕЦЬ   за   Даним    Договором    несе   
наступну
відповідальність:
________________________________________________
_________________________________________.
     9.2. ЗАМОВНИК    за    Даним    Договором    несе   
наступну
відповідальність:
________________________________________________
___________________________________________.
     9.3. За односторонню  необгрунтовану  відмову  від 
виконання
своїх  обов’язків  протягом  дії  Даного  Договору  винна 
сторона
сплачує штраф у розмірі _________________.

            10. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

     Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:
     ВИКОНАВЕЦЬ _____________________________ телефон
___________.
     ЗАМОВНИК _______________________________ телефон
___________.

                11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

                          12. ІНШІ УМОВИ

     12.1. Даний Договір складено у двох оригінальних
примірниках,
по одному для кожної із сторін.
     12.2. У випадках,  не передбачених Даним  Договором, 
сторони
керуються чинним цивільним законодавством.
     12.3. Після  підписання   Даного   Договору   всі  
попередні
переговори  за ним — листування,  попередні угоди та протоколи
про
наміри з питань,  що так чи  інакше  стосуються  Даного 
Договору,
втрачають юридичну силу.
     12.4. Сторони визначають,  що всі ймовірні претензії за
Даним
Договором  повинні  бути  розглянуті сторонами протягом
__________
днів з моменту отримання претензії.

      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
 

 

Тема статьи:

  • договір про надання інформаційно-консультаційних послуг
  • договір про надання інформаційних послуг
  • ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
  • договір про надання інформаційно-консультативних послуг
  • зразок договору про надання інформаційно-консультаційних послуг