Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Шаблоны.

Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Договір
на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських
технологічних робіт

 

м.
Київ                                                          «___»_____________ 201_ р.

ЗАМОВНИК:
__________________________________________________,
в особі ______________________________________________________,
що діє на підстав
______________________________________________,
з одного боку, і
ВИКОНАВЕЦЬ: ________________________________________________,
в особі _______________________________________________________,
що діє на підстав
______________________________________________,
з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. ЗАМОВНИК доручає,  а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе 
проведення
наступних     науково-дослідних,    дослідно-конструкторських   

технологічних робіт:
_____________________________________________
_______________________________________________________________.
     1.2. Зміст та обсяг роботи в цілому та по  етапах  (розділах)
визначаються  узгодженою  сторонами  Програмою,  що  додається 
до
договору та складає невід’ємну частину Даного Договору.
     За роботами,  що  виконуються в термін більше року, 
Програма
складається на весь обсяг роботи з обов’язковим виділенням 
обсягу
вартості робіт поточного року,  а також із зазначенням
орієнтовної
вартості робіт кожного подальшого року.
     1.3. Робота за Даним Договором виконується у відповідност
до
узгодженого сторонами технічного завдання,  технічних,  наукових

економічних та інших вимог.
     1.4. Термін виконання всієї роботи від ___________________
до
_________________________.
     Термін виконання окремих  етапів  (розділів,  частин) 
роботи
визначається календарним планом (додаток).
     У випадку дострокового виконання  роботи  ВИКОНАВЦЕМ 
сторони
визначають порядок приймання та оплати виконаних робіт.
     1.5. Якщо в процесі виконання роботи з’ясовується
неминучість
одержання  негативного  результату  або  недоцільність 
подальшого
проведення  роботи,   ВИКОНАВЕЦЬ   має   право   призупинити  
,
сповістивши про це ЗАМОВНИКА у триденний термін після зупинки.
     У цьому  випадку  сторони  зобов’язані  в   5-денний  
термін
розглянути  питання про доцільність продовження робіт та у
випадку
небхідності увійти з клопотанням до  відповідних  організацій 
про
зупинення робіт.
     1.6. Використання        завершеної       
науково-дослідної,
дослідно-конструкторської,   технологічної   роботи  
здійснюється
ЗАМОВНИКОМ на _______________________________________________
                      (зазначити підприємство, організацію)
шляхом _______________________________________________________
_____________________________________________________________.
 (зазначити, яким чином буде використовуватися результат роботи)
     Усі витрати  по  освоєнню результатів дослідження
оплачуються
безпосередньо  ЗАМОВНИКОМ  у  встановленому  порядку.  
ВИКОНАВЕЦЬ
ніяких  витрат  з  освоєння  не  несе,  окрім витрат з
авторського
нагляду за освоєнням, що входять до кошторисної вартості роботи.

            2. ВАРТІСТЬ РОБОТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

     2.1. За виконані роботи,  зазначені в п.1 договору, 
ЗАМОВНИК
сплачує ВИКОНАВЦЮ ________________________________________ грн.
згідно з кошторисними розрахунками (калькуляціями),  що 
додаються
до договору.
     2.2. Не пізніше місячного терміну з дня  підписання 
договору
ЗАМОВНИК  зобов’язаний  перерахувати ВИКОНАВЦЮ аванс у розмір
20%
від кошторисної вартості робіт, тобто _______________________
грн.
     У випадку,  якщо  виконання  роботи  передбачено  договором
у
термін більше року, ЗАМОВНИК перераховує ВИКОНАВЦЮ аванс у
розмірі
25% від вартості робіт поточного року.
     2.3. Проміжні  платежі   ЗАМОВНИК   здійснює   за   рахунками
ВИКОНАВЦЯ  на  підставі  актів,  які складаються сторонами по
мірі
готовності окремих етапів роботи.
     При недоцільності   виклику  представника  ЗАМОВНИКА 
(далека
відстань,  невеликий обсяг та ін.) порядок  оформлення  актів 
для
здачі  та  приймання  окремих  етапів  роботи  визначається
угодою
сторін у «Інших умовах».
     При оплаті  проміжних рахунків ЗАМОВНИКОМ утримується
частина
авансу,  що відповідає вартості виконаної роботи.  Перше
утримання
авансу   здійснюється  при  першій  оплаті  після  50% 
готовності
науково-дослідної,    дослідно-конструкторської,    
технологічної
роботи.
     Остаточний розрахунок здійснюється після здачі  та 
приймання
всієї  роботи  із  зарахуванням частини авансу,  що залишилась, 
а
також після доопрацювання теми,  якщо  воно  мало  місце. 
Рахунки
ВИКОНАВЦЯ з доданими до них актами про виконану роботу
оплачуються
ЗАМОВНИКОМ у встановленому порядку.

               3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

     3.1. Про закінчення виконання кожного етапу  робіт,  а 
також
роботи  в цілому,  ВИКОНАВЕЦЬ повинен повідомити ЗАМОВНИКА, 
після
чого сторони складають двосторонній акт приймання та здачі в 
двох
або  трьох  примірниках,  по  одному  для  кожної із сторін та
для
додатку до рахунку у випадках,  передбачених вказівками  банку. 
У
випадку  незабезпечення ЗАМОВНИКОМ приймання етапу роботи
протягом
5 днів після отримання повідомлення ВИКОНАВЕЦЬ має  право 
скласти
односторонній  акт,  який  є  підставою для розрахунку. 
Приймання
роботи по етапах та в цілому здійснюється за узгодженою
Програмою.
     3.2. При  завершенні науково-дослідних робіт ВИКОНАВЕЦЬ
подає
ЗАМОВНИКУ науково-технічний звіт  про  виконану  роботу, 
висновки
експертів  та  інші  документи (за вимогою ЗАМОВНИКА), 
обумовлені
договором.  У випадку, якщо в ЗАМОВНИКА виявляються зауваження
або
претензії  щодо виконаної роботи,  йому надається право заявити
х
ВИКОНАВЦЮ протягом 10 днів після вручення йому 
науково-технічного
звіту та інших документів.
     3.3. Якщо при прийманні результатів
дослідно-конструкторських
або  технологічних  робіт (розробок) буде виявлена
невідповідність
виготовленого  зразка  технічному  завданню,  технічним  та 
ншим
вимогам  внаслідок  незадовільного  виготовлення,  поганої 
якості
матеріалу або невідповідності креслень та  технічної 
документації
наданому   зразку,   сторонами   складається  двосторонній  акт 
з
переліком  необхідних  доопрацювань.  Претензії  щодо  
проведення
доопрацювань повинні бути пред’явлені ЗАМОВНИКОМ протягом 5 днів.
     3.4. Якщо при прийманні зразків  буде  виявлена 
необхідність
доопрацювання або конструктивних змін окремих вузлів та
дослідного
зразка на відміну від початкового технічного  завдання, 
технічних
та  інших  вимог,  а  у відповідності до цього — зміни креслень
та
технічних умов на вимогу  ЗАМОВНИКА,  ці  роботи  здійснюються 
за
додатковою  угодою  із  зазначенням  терміну виконання робіт та
х
вартості.
     3.5. Якщо  під  час  виконання роботи ЗАМОВНИК або
ВИКОНАВЕЦЬ
вважатимуть необхідним замінити один вид  роботи  іншим,  то 
така
заміна  допускається  за  письмовою  угодою  між сторонами в
межах
даної роботи.

                    4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     За порушення взятих за договором зобов’язань  сторони 
несуть
відповідальність у відповідності до Типового положення про
порядок
укладення      господарських       договорів       та      
видачі
внутрішньо-міністерських       замовлень       на      
проведення
науково-дослідних,  дослідно-конструкторських   та  
технологічних
робіт.

                          5. ІНШІ УМОВИ

     5.1. Даний  Договір укладено у двох оригінальних
примірниках,
по одному для кожної із сторін.
     5.2. У  випадках,  не  передбачених Даним Договором, 
сторони
керуються чинним цивільним законодавством.
     5.3. Після   підписання   Даного   Договору   всі  
попередні
переговори за ним,  листування,  попередні угоди та протоколи 
про
наміри  з  питань,  що  так  чи інакше стосуються Даного
Договору,
втрачають юридичну силу.
     5.4. Усі   виправлення   за  текстом  Даного  Договору 
мають
юридичну силу лише при  взаємному  їх  посвідченні 
представниками
сторін у кожному окремому випадку.

         6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

     6.1. Термін дії Даного Договору встановлюється від
__________
до ____________________.

                  7. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

     1. Календарний план роботи.
     2. Кошторис роботи, яка виконується.
     3. Інші документи, якщо це передбачено договором.

      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
 

 

 

Тема статьи:

  • порядок проведення науково-дослідних робіт