Договір на участь у комерційній виставці. Шаблоны.

Договір на участь у комерційній виставці. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Договір на участь у комерційній виставці

 

м.
Київ                                                          «___»_____________ 201_ р.

 ОРГКОМІТЕТ:
__________________________________________________,
в особі директора
_______________________________________________,
що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
УЧАСНИК: _____________________________________________________,
в особ
_________________________________________________________,
що діє на підставі довіреності № _______ від «___»_______ 201_
р.,
з іншого боку,  уклали Даний Договір про наступне:

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     УЧАСНИК надає   для   експонування   на  
комерційно-торговій
виставці зразки своєї продукції і товарів,  а ОРГКОМІТЕТ
організує
виставлення   цих   товарів   та   продукції,   сприяє  
укладенню
взаємовигідних угод між УЧАСНИКОМ  та  третіми  особами,  а 
також
надає УЧАСНИКУ додаткові послуги.

                     2. ОБОВ’ЯЗКИ ОРГКОМІТЕТА

     ОРГКОМІТЕТ за Даним Договором зобов’язаний:
     — забезпечити умови для успішного функціонування заходу;
     — надати учаснику необхідні приміщення —
________________________________________________________________
           (склад, сховище, демонстраційний майданчик,
_______________________________________________________________;
                 службове приміщення з телефоном)
     — забезпечити умови  для  найбільш  ефективного 
експонування
зразків продукції та товарів УЧАСНИКА
______________________________
_______________________________________________________________;
          (освітлення, дизайн, доступ, покажчики та ін.)
     — включити відомості про УЧАСНИКА та його продукцію і 
товари
до каталогів і проспектів заходу;
     — організувати відповідне рекламне оформлення
демонстраційних
майданчиків УЧАСНИКА із власних матеріалів;
     — надати користування телексним та телефаксним зв’язком;
     — гарантувати   збереження   зразків   продукції   і 
товарів
УЧАСНИКА, а також іншого майна на території ОРГКОМІТЕТА.

                      3. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА

     УЧАСНИК зобов’язується:
     — у  термін  ______________  до початку функціонування
заходу
надати ОРГКОМІТЕТУ відомості,  необхідні для його участі в
заході,
розмір потрібних демонстраційних майданчиків,  умови
експонування,
зберігання, а також іншу інформацію на вимогу ОРГКОМІТЕТА;
     — у  термін  до  _______  надати  в розпорядження
ОРГКОМІТЕТА
зразки продукції і товарів;
     — забезпечити  під  час роботи виставки супровід
демонстрації
експонатів поясненнями своїх фахівців.

               4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ОРГКОМІТЕТА

     УЧАСНИК здійснює наступну оплату:
     — внесок на право участі _______________________________
грн.
     — оплата за оренду приміщення __________________________
грн.
     — оплата за охорону й зберігання зразків продукц
товарів
_________________ грн.
     Усього …………………………… (з урахуванням ПДВ).
     УЧАСНИК оплачує ОРГКОМІТЕТУ _________________ від  суми 
всіх
угод, укладених під час заходу.

                      5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

     Термін оплати:
_____________________________________________.
     Форма розрахунків:
_________________________________________.

                  6. ТЕРМІНИ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

     6.1. Даний  Договір  діє  з  моменту   його   підписання  
до
завершення заходів — до «___»________ 201_ р.
     6.2. Експонати повинні бути вивезені з території 
ОРГКОМІТЕТА
в термін _________.

                    7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     Сторони за Даним Договором несуть наступну відповідальність:
     ОРГКОМІТЕТ
_________________________________________________.
     УЧАСНИК
____________________________________________________.

                          8. ІНШІ УМОВИ

     8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання
його
сторонами та діє до моменту  його  остаточного  виконання,  але 
в
будь-якому випадку до «___»________ 201_ р.
     8.2. Даний Договір складено у двох оригінальних 
примірниках,
по одному для кожної із сторін.
     8.3. У випадках,  не передбачених  Даним  Договором, 
сторони
керуються чинним цивільним законодавством.
     8.4. Після   підписання   Даного   Договору   всі  
попередні
переговори  за ним,  листування,  попередні угоди та протоколи
про
наміри з питань,  що так чи  інакше  стосуються  Даного 
Договору,
втрачають юридичну силу.

      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін