Договір на виготовлення поліграфічної продукції. Шаблоны.

Договір на виготовлення поліграфічної продукції. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Договір
на виготовлення поліграфічної продукції

 

м.
Київ                                                          «___»_____________ 201_ р.

ЗАМОВНИК:
____________________________________________________,
в особ
________________________________________________________,
що діє на підстав
_______________________________________________,
з одного боку, і
ВИКОНАВЕЦЬ: __________________________________________________,
в особ
_________________________________________________________,
що діє на підставі Статуту,  з іншого боку, (ЗАМОВНИК
ВИКОНАВЕЦЬ
— також СТОРОНИ), уклали Даний  Договір про нижчевикладене:

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. ЗАМОВНИК   замовляє,   а    ВИКОНАВЕЦЬ   
зобов’язується
виготовити таку поліграфічну продукцію (далі — продукція):
_______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
     Формат
_____________________________________________________.
     Обсяг
______________________________________________________.
     Палітурка (обкладинка)
_______________________________________.
     Суперобкладинка
____________________________________________.
     Папір на текст
_______________________________________________.
     Папір на обкладинку
__________________________________________.
     Палітурні матеріали
__________________________________________.
     Тираж
_____________________________________________________.
     Спосіб друку
________________________________________________.
     Кількість фарб
______________________________________________.

              2. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

     2.1. Ціна продукції за цією Угодою становить
________________________
_________________________________________________________________.
     2.2. ЗАМОВНИК    зобов’язується    здійснити    оплату    
на
розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ в сумі,  яка вказана в п.2.1
цього
Договору в ____-денний термін  з  дня  підписання  цього 
Договору
(100%  передоплата).  У  випадку  затримки оплати ЗАМОВНИК
сплачує
ВИКОНАВЦЕВІ штраф у розмірі _____%  від загальної ціни 
виробленої
продукції за цим Договором за кожний день затримки.
     2.3. ЗАМОВНИК зобов’язується передати ВИКОНАВЦЮ вс
матеріали
(оригінали  текстові  та  ілюстративні)  відповідно  до
стандартів
________________________________________________________________
________________________ для виготовлення вищевказаної продукц
у
термін ________ діб з моменту підписання цього Договору. У
випадку
затримки   передання   цих  матеріалів  на  термін,  що 
перевищує
вищевказані _______ доби,  ВИКОНАВЕЦЬ передає  ЗАМОВНИКОВІ 
готову
продукцію  у  термін,  який  складається із зазначеного в
Договорі
терміну плюс термін затримки передання вищевказаних матеріалів.
     Про передання оригіналів СТОРОНИ укладають Акт.
     2.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виготовити продукцію у 
термін
________ діб з моменту підписання цього Договору.  У раз
затримки
виготовлення продукції  ВИКОНАВЕЦЬ  сплачує  ЗАМОВНИКОВІ  штраф 
у
розмірі  _____%  від  ціни  продукції,  зазначеної у п.2.1. 
цього
Договору за кожний день затримки.
     2.5. ВИКОНАВЕЦЬ   зобов’язується   виготовити   продукцію  
з
належною  якістю,  яка  обумовлюється  стандартами 
поліграфічного
виробництва
______________________________________________________
_________________________________________________________________.
     2.6. У  випадку  відмови  ЗАМОВНИКА  прийняти продукцію, 
яка
виготовлена  відповідно  до  умов  цієї  Угоди,  ЗАМОВНИК 
сплачує
ВИКОНАВЦЕВІ  суму  фактичних  витрат  з  виготовлення
вищевказаної
продукції,  а також штраф у розмірі _______% від ціни продукц
за
цим Договором.

                          3. ФОРС-МАЖОР

     3.1. СТОРОНИ   звільняються   від  своїх  обов’язків  за 
цим
Договором у випадку  стихійних  лих,  військових  дій  або 
рішень
влади, які призвели до втрати виробничого обладнання чи
персоналу,
або  в  інший  спосіб  зробили  неможливим  виконання 
зобов’язань
СТОРОНАМИ.
     3.2. В усіх інших випадках СТОРОНИ переглядають  умови 
цього
Договору за взаємною домовленістю.

             4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЇЇ ПРИПИНЕННЯ

     4.1. Договір  вступає  у дію з моменту його підписання та
діє
до виконання замовлення й повного  розрахунку  СТОРІН. 
Замовлення
вважається виконаним, а Договір таким, що припинив свою дію,
після
підписання СТОРОНАМИ Акту  приймання-здачі  продукції,  який 
стає
невід’ємною частиною цього Договору. Після підписання Акту
СТОРОНИ
не мають претензій одна до одної.
     4.2. СТОРОНИ,  за взаємною домовленістю, можуть припинити
дію
цього  Договору  раніше  терміну,  що  обумовлений  п.4.1  
даного
Договору,  або  продовжити  дію цього Договору на будь-який
строк,
про що укладається Протокол.
     4.3. У  випадку  розірвання  цього  Договору  за 
ніціативою
однієї СТОРОНИ,  ця СТОРОНА відшкодовує іншій СТОРОНІ її 
фактичні
витрати  за  цим  Договором  на  момент його розірвання та
сплачує
штраф у розмірі ______% від суми Договору.

                          5. ІНШІ УМОВИ

     5.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних 
примірниках,
по одному для кожної із СТОРІН.
     5.2. У  випадках,  не  передбачених  цим  Договором, 
СТОРОНИ
керуються чинним цивільним законодавством.
     5.3. Після   підписання   даного   Договору   всі  
попередні
переговори  за ним:  листування,  попередні угоди та протоколи
про
наміри з питань,  що так чи  інакше  стосуються  даного 
Договору,
втрачають юридичну силу.

                        6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

     7. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін
 

 

Тема статьи:

  • Договір на виготовлення поліграфічної продукції