Договір про колективну матеріальну відповідальність

Договір про колективну матеріальну відповідальність

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ


Договір про колективну матеріальну відповідальність

м. Київ
«___»_____________ 201_ р.

З метою  забезпечення   збереження
матеріальних   цінностей
ПІДПРИЄМСТВО __________________________________________________

(назва)
в особі його керівника
__________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

надалі «ПІДПРИЄМСТВО», з одного боку, і ЧЛЕНИ КОЛЕКТИВУ
____________
________________________________________________________________,

(назва відділу, дільниці, секції, складу
тощо)

надалі «КОЛЕКТИВ», в особі керівника колективу
________________________
_________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

уклали Даний Договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОЛЕКТИВ  приймає   на   себе   колективну
матеріальну
відповідальність  за  незабезпечення  збереження  майна  та
нших
цінностей, переданих йому для
____________________________________
_________________________________________________________________,

(найменування виду робіт)
а керівництво  ПІДПРИЄМСТВА  зобов’язується  створювати
КОЛЕКТИВУ
умови,  необхідні для належного  виконання  прийнятих
зобов’язань
відповідно до договору.
1.2. При  зміні  керівництва  КОЛЕКТИВУ  або  при  вибутті
з
КОЛЕКТИВУ  понад 50%  від його початкового складу договір ма
бути
переоформлено.
1.3. Договір   не  переоформлюється  при  вибутті  зі
складу
КОЛЕКТИВУ окремих працівників або  прийнятті  до  КОЛЕКТИВУ
нових
працівників.  У таких випадках проти підпису члена КОЛЕКТИВУ,
який
вибув,  вказується дата його вибуття,  а  новоприйнятий
працівник
підписує договір і вказує дату вступу до КОЛЕКТИВУ.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОЛЕКТИВУ
ТА КЕРІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Члени КОЛЕКТИВУ мають право:
а) брати участь у прийманні цінностей та здійснювати
взаємний
контроль за роботою по збереженню,  обробці,  продажу  (відпуску),
перевезенню або застосуванню у процесі виробництва цінностей;
б) брати  участь  в   інвентаризації   цінностей,
переданих
КОЛЕКТИВУ;
в) знайомитися  із  звітами  про  рух  та  рештки
переданих
КОЛЕКТИВУ цінностей;
г) у   необхідних   випадках   вимагати    від
керівництва
ПІДПРИЄМСТВА   проведення   інвентаризації   переданих
КОЛЕКТИВУ
цінностей;
д) заявляти  керівництву  ПІДПРИЄМСТВА  про відхилення
членів
КОЛЕКТИВУ,  у тому числі керівника КОЛЕКТИВУ, які, на їх думку,
не
можуть забезпечити збереження цінностей.
2.2. Члени КОЛЕКТИВУ зобов’язані:
а) дбайливо  ставитися  до  цінностей  і  вживати заходів
для
попередження збитків;
б) у встановленому порядку вести облік, складати та
своєчасно
надавати звіти про рух і рештки цінностей;
в) своєчасно  повідомляти  керівництво  ПІДПРИЄМСТВА  про
всі
обставини, що загрожують забезпеченню збереження цінностей.
2.3. Керівництво ПІДПРИЄМСТВА зобов’язане:
а) створювати КОЛЕКТИВУ  умови,  необхідні  для
забезпечення
повного збереження цінностей;
б) своєчасно  вживати  заходів  для  виявлення  та
усунення
причин,   що   перешкоджають  забезпеченню  КОЛЕКТИВОМ
збереження
цінностей, виявляти конкретних осіб, винних у нанесенні збитків,

притягати їх до встановленої законодавством відповідальності;
в) знайомити  КОЛЕКТИВ  з  чинним   законодавством
стосовно
матеріальної  відповідальності  робітників і службовців за
збитки,
завдані ПІДПРИЄМСТВУ,  а також з чинними інструкціями та
правилами
приймання,  збереження,  обробки, продажу (збуту), перевезення
або
застосування у процесі виробництва цінностей та їх обліку;
г) забезпечувати  КОЛЕКТИВУ умови,  необхідні для
своєчасного
обліку та звітності про рух та рештки переданих йому цінностей;
д) розглядати   питання   про  обгрунтованість  вимог
членів
КОЛЕКТИВУ щодо проведення інвентаризації цінностей;
є) розглядати повідомлення членів КОЛЕКТИВУ про обставини,
що
загрожують збереженню цінностей,  і вживати заходів  для
усунення
цих обставин.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЗВІТУ ТА ОБЛІКУ

3.1. Приймання цінностей, ведення обліку та надання
звітності
про рух цінностей здійснюється у встановленому порядку
керівником
КОЛЕКТИВУ.
3.2. Планові інвентаризації цінностей,  переданих
КОЛЕКТИВУ,
проводяться  у строки,  визначені правилами внутрішнього
трудового
розпорядку.
Позапланові інвентаризації  проводяться  при  змін
керівника
КОЛЕКТИВУ,  при вибутті з КОЛЕКТИВУ понад 50% його членів, а
також
на вимогу одного або кількох членів КОЛЕКТИВУ.
3.3. Звіти  про  рух   та   рештки   цінностей
підписуються
керівником  КОЛЕКТИВУ  та  в  порядку  черговості  одним із
членів
КОЛЕКТИВУ.
Зміст звіту оголошується всім членам КОЛЕКТИВУ.

4. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

4.1. Підставою    для   притягнення   членів   КОЛЕКТИВУ
до
матеріальної  відповідальності  є  матеріальні   збитки,
завдані
нестачею, яка підтверджується інвентаризаційною відомістю.
4.2. Притягнення КОЛЕКТИВУ до  матеріальної
відповідальності
провадиться  керівництвом  ПІДПРИЄМСТВА після проведення
перевірки
причин утворення збитків з урахуванням письмових пояснень,
наданих
членами  КОЛЕКТИВУ,  а  в  необхідних  випадках  — також
висновків
незалежних експертів.
4.3. Члени КОЛЕКТИВУ звільняються від відшкодування збитків:
а) якщо буде встановлено, що збитки завдано не з їхньо
вини;
б) якщо   будуть  встановлені  конкретні  винуватці
завданих
збитків із числа членів даного КОЛЕКТИВУ.
4.4. Визначення   розмірів   збитків,   завданих
КОЛЕКТИВОМ
ПІДПРИЄМСТВУ,  а також порядок їх відшкодування регулюється
чинним
законодавством.
4.5. Збитки,  завдані КОЛЕКТИВОМ ПІДПРИЄМСТВУ,  що
підлягають
відшкодуванню,   розподіляються   між   членами  даного
КОЛЕКТИВУ
пропорційно    місячному    посадовому    окладу    та
фактично
відпрацьованому  часові  за період від останньої інвентаризац
до
дня виявлення збитків.
Договір набуває  чинності  з  _______________  і  діє на
весь
період роботи КОЛЕКТИВУ з переданими  йому  цінностями  на
даному
ПІДПРИЄМСТВІ.
Договір укладено  в   двох   примірниках,   з   яких
перший
знаходиться  у  керівника  ПІДПРИЄМСТВА,  а  другий  — у
керівника
КОЛЕКТИВУ.

Підписи:
ПІДПРИЄМСТВО
________________________________________________
КЕРІВНИК КОЛЕКТИВУ
__________________________________________
ЧЛЕНИ КОЛЕКТИВУ
_____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування                                 Керівник
підприємства
отримувача ______________
_____________________
Адреса _________________                     «___»________ 201_
р.

Тема статьи:

  • договір про колективну матеріальну відповідальність