Договір про надання гарантії (субсидіарної). Шаблоны.

Договір про надання гарантії (субсидіарної). Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Договір
про надання гарантії (субсидіарної)

 

м.
Київ                                                          «___»_____________ 201_ р.
 

 ПОРУЧНИК:
__________________________________________________,
в особі _______________________________________________________,
що діє на підстав
_______________________________________________,
з одного боку, і
ОДЕРЖУВАЧ ГАРАНТІЇ: __________________________________________,
в особ
________________________________________________________,
що діє на підстав
_______________________________________________,
з іншого боку,
                уклали Даний Договір про наступне:

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1. У  відповідності  до  Даного  Договору,   ПОРУЧНИК  
надає
ОДЕРЖУВАЧУ  ГАРАНТІЇ  субсидіарну  гарантію  виконання
ОДЕРЖУВАЧЕМ
ГАРАНТІЇ наступного зобов’язання:
     1.1. Зобов’язання  випливає  з  договору,  який  укладено
між
ОДЕРЖУВАЧЕМ ГАРАНТІЇ та
________________________________________.
                              (назва підприємства-КРЕДИТОРА)
     1.2. Адреса та банківські реквізити підприємства-КРЕДИТОРА:
________________________________________________________________.
     1.3. Сутність зобов’язання:
________________________________.
     1.4. Термін виконання зобов’язання:
________________________.
     1.5. Відповідальність  ОДЕРЖУВАЧА   ГАРАНТІЇ   за  
неналежне
виконання зобов’язання:
_________________________________________.
     1.6. Місце виконання:
______________________________________.
     1.7. Припинення зобов’язання:
______________________________.
     1.8. Інші суттєві умови договору:
__________________________.

                        2. РОЗМІР ГАРАНТІЇ

     2.1. Розмір  гарантії,  що  надається  ОДЕРЖУВАЧУ  
ГАРАНТІЇ,
складає _____________
(_________________________________________).

                         3. ЦІНА ДОГОВОРУ

     3.1. Як  винагороду  за  надання  гарантії ОДЕРЖУВАЧ
ГАРАНТІЇ
сплачує ПОРУЧНИКУ
________________________________________________
_________________________________________________________________.

                        4. ПОРЯДОК СПЛАТИ ЦІНИ

     4.1. Термін сплати винагороди склада
_______________________
з моменту
_______________________________________________________.
     4.2. Порядок сплати:
_______________________________________.
                                    (поштовий, телеграфний)
     4.3. Вид розрахунків:
______________________________________.
                            (готівковий, безготівковий, змішаний)
     4.4. Форма розрахунків:
_____________________________________
_________________________________________________________________.
      (платіжне доручення, чек, вимога-доручення, акредитив)

                 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОРУЧНИКА

     5.1. ПОРУЧНИК  має  право  вимагати  від  ОДЕРЖУВАЧА
ГАРАНТІЇ
нформацію та документи щодо виконання договору, за яким
видається
дана гарантія.
     5.2. ПОРУЧНИК зобов’язаний у строк ________  днів  з 
моменту
укладення  Даного Договору видати ОДЕРЖУВАЧУ ГАРАНТІЇ
гарантійного
листа із зазначенням розміру та умов гарантії.
     5.3. ПОРУЧНИК     зобов’язується    відшкодувати   
КРЕДИТОРУ
відповідно  до  Даного  Договору  його  збитки   при  
невиконанні
ОДЕРЖУВАЧЕМ  ГАРАНТІЇ  зобов’язання  з  причини браку в
останнього
власних коштів.

                 6. ОБОВ’ЯЗКИ ОДЕРЖУВАЧА ГАРАНТІЇ

     6.1. ОДЕРЖУВАЧ  ГАРАНТІЇ  зобов’язаний   своєчасно  
сплатити
ПОРУЧНИКУ    винагороду    в    порядку,    передбаченому  
чинним
законодавством.
     6.2. Після виконання зобов’язання, що забезпечується згідно
з
Даним Договором,  ОДЕРЖУВАЧ ГАРАНТІЇ протягом семи  днів 
письмово
повідомляє про це ПОРУЧНИКУ.
     6.3. У випадку неможливості виконати зобов’язання  з 
причини
браку  власних  коштів,  ОДЕРЖУВАЧ  ГАРАНТІЇ  протягом  семи 
днів
повідомляє про це ПОРУЧНИКА та передає останньому  всі 
документи,
що стосуються виконання зобов’язання за Даним Договором.
     6.4. ОДЕРЖУВАЧ ГАРАНТІЇ  зобов’язаний  за  вимогою 
ПОРУЧНИКА
надавати  останньому  всю  необхідну  інформацію та документи
щодо
виконання договору, за яким видається дана гарантія.
     6.5. ОДЕРЖУВАЧ   ГАРАНТІЇ   не   має  права  змінювати 
умови
договору,  передбачені у п.1 Даного  Договору,  без  згоди  на 
те
ПОРУЧНИКА.  У  протилежному  випадку  ПОРУЧНИК не відповіда
перед
КРЕДИТОРОМ за виконання ОДЕРЖУВАЧЕМ ГАРАНТІЇ своїх  зобов’язань 
у
частині та з моменту внесення змін.
     6.6. У випадку виконання ПОРУЧНИКОМ  за  ОДЕРЖУВАЧА 
ГАРАНТІЇ
зобов’язань перед КРЕДИТОРОМ,  сума, сплачена ПОРУЧНИКОМ,
підлягає
сплаті з боку ОДЕРЖУВАЧА ГАРАНТІЇ з урахуванням сплати збитків,
що
х зазнав при цьому ПОРУЧНИК.

             7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОДЕРЖУВАЧА ГАРАНТІЇ

     7.1. При невиконанні зобов’язання, передбаченого п.6.1
Даного
Договору,  ОДЕРЖУВАЧ  ГАРАНТІЇ  сплачує  ПОРУЧНИКУ штраф у
розмірі
______________________, що не звільняє його від обов’язку
виконати
зобов’язання.
     7.2. При невиконанні зобов’язань, передбачених п.п.6.3 та
6.4
Даного Договору, ОДЕРЖУВАЧ  ГАРАНТІЇ  сплачує  ПОРУЧНИКУ  штраф 
у
розмірі _______________________, що не звільняє його від
обов’язку
виконати зобов’язання.

                      8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

     8.1. Даний Договір набирає чинності з
___________________________
та припиняє дію
_________________________________________________.

                          9. ІНШІ УМОВИ

     9.1. У  випадках,  не  передбачених Даним Договором, 
Сторони
керуються чинним цивільним законодавством.
     9.2. Даний  Договір укладено у двох оригінальних
примірниках,
по одному для кожної із Сторін.

      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін