Договір про спільну діяльність. Шаблоны.

Договір про спільну діяльність. Шаблоны.

align=»center»>ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 


Договір про спільну діяльність

 

м.
Київ                                                          «___»_____________ 201_ р.СТОРОНА-1:
____________________________________________________,
в особ
_________________________________________________________,
що діє на підставі Статуту,
СТОРОНА-2: ____________________________________________________,
в особ
_________________________________________________________,
що діє  на  підставі  Статуту,  надалі  разом  за  текстом 
Даного
Договору — «СТОРОНИ»,  уклали Даний Договір про наступне:

                    1. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДОГОВОРУ

     СТОРОНИ за  Даним  Договором зобов’язуються шляхом
об’єднання
майна та зусиль спільно діяти в сфері ________________________
для
досягнення наступних спільних господарських цілей:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

                   2. ВЗАЄМНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

     2.1. Для швидшого досягнення цілей за Даним Договором
СТОРОНИ
зобов’язуються:
     — обмінюватися  наявною у їхньому розпорядженні інформацією
з
аспектів взаємного інтересу;
     — у  термін  ____________  проводити  спільні консультац
та
семінари з узгодженої тематики  для  обговорення  питань 
сумісної
діяльності;
     — у випадку необхідності здійснювати взаємне кредитування 
та
фінансування   на   безвідсотковій   та   безоплатній   основі  
у
відповідності до угод, що укладаються;
     — виконувати  спільні  замовлення та замовлення один одного
з
предмету сумісної діяльності на пріоритетній та пільговій основі.
     2.2. Сумісна   діяльність   СТОРІН   буде   здійснюватися  
у
відповідності до «Програми робіт» (Додаток • 1),  що додається 
до
Даного Договору, в якій СТОРОНИ визначають порядок, терміни,
етапи
та інші умови сумісної діяльності.
     2.3. У  Програму робіт можуть вноситися зміни,  доповнення
та
уточнення в порядку, що визначається Даним Договором.

                      3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ-1

     СТОРОНА-1 зобов’язується:
     — у  термін протягом ____________ з моменту підписання
Даного
Договору  перерахувати  СТОРОНІ-2  платіжним  дорученням 
грошовий
внесок у розмірі _____________________ грн.;
     — здійснювати у випадку необхідності додаткову подачу
внесків
на сумісну діяльність шляхом перерахування грошей на
розрахунковий
рахунок  СТОРОНИ-2  або  шляхом  оплати  її  витрат   з  
сумісної
діяльності;
    
___________________________________________________________.
                  (інші зобов’язання СТОРОНИ-1)

                      4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ-2

     СТОРОНА-2 за Даним Договором зобов’язується:
     — після підписання  Даного  Договору  негайно  приступити 
до
здійснення комерційних проектів, профінансованих СТОРОНОЮ-1;
     — вжити  заходів  щодо  найму  відповідного   персоналу  
для
виконання робіт за Даним Договором;
     — надавати в термін ____  СТОРОНІ-1  інформацію  про 
перебіг
виконання спільних проектів;
     — надавати щотижнево фінансові звіти про порядок
використання
коштів СТОРОНИ-1;
    
____________________________________________________________.
                  (інші зобов’язання СТОРОНИ-2)

                    5. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ

     5.1. Ведення  спільних  справ за Даним Договором
здійснюється
СТОРОНАМИ за їх спільною згодою.
     5.2. Рішення приймаються на зборах представників СТОРІН, 
або
шляхом опитування письмово, телеграфом або факсом.
     5.3. Керівництво  сумісною  діяльністю за Даним Договором, 
а
також ведення спільних справ доручається СТОРОНІ-2.
     5.4. СТОРОНА-2  діє  на  підставі довіреності,  яку
СТОРОНА-1
зобов’язується  видати  протягом  ____________________  з 
моменту
підписання Даного Договору.
     5.5. СТОРОНА-2 є повноважним представником  СТОРОНИ-1, 
керує
усією спільною діяльністю та виконує усі необхідні юридичні д
та
акти для досягнення поставленої за договором мети.
     5.6. Усі  фінансові  операції  по  сумісній діяльност
СТОРІН
здійснюються через розрахунковий рахунок СТОРОНИ-2.
     5.7. СТОРОНА-1  має  право здійснювати контроль за
діяльністю
СТОРОНИ-2 в рамках Даного Договору шляхом перевірки
бухгалтерських
та інших документів останньої.
     5.8. СТОРОНА-2  має  право  залучати  для   виконання  
своїх
зобов’язань  за  Даним  Договором  третіх  осіб,  беручи  на 
себе
відповідальність перед СТОРОНОЮ-1 за їхні дії.

                      6. ВНЕСКИ І ПАЇ СТОРІН

     6.1. Внесок СТОРОНИ-1 — грошові  кошти,  надані  СТОРОНІ-2 
в
період  дії  Даного Договору на цілі сумісної діяльності,  а
також
наступне:
________________________________________________________
                         (зазначається, яке майно
_________________________________________________________________.
        та яка діяльність СТОРОНИ-1 вважається за внесок)
     Порядок і терміни подачі внесків:
__________________________________
_________________________________________________________________.
     Частка СТОРОНИ-1 складає ____________%.
     6.2. Внесок  СТОРОНИ-2  —  особиста  трудова участь,  а
також
наступне:
_________________________________________________________
                          (зазначається, яке майно
_________________________________________________________________.
        та яка діяльність СТОРОНИ-2 вважається за внесок)
     Порядок і терміни подачі та здійснення внесків:
______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
     Частка СТОРОНИ-2 складає ____________%.
     6.3. При зміні обсягів робіт, що виконуються, СТОРОНИ
вносять
відповідні  зміни  та доповнення до Даного Договору,  в тому
числі
уточнюючи свою пайову участь у сумісній діяльності.

            7. СПІЛЬНЕ МАЙНО СТОРІН ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

     7.1. Грошові  та  майнові  внески  СТОРІН,  а  також  
майно,
створене  або придбане СТОРОНАМИ в результаті сумісно
діяльності,
складає їх спільну пайову власність.
     7.2. Облік   спільного  майна  СТОРІН  ведеться  на 
окремому
балансі СТОРОНИ-2 в порядку, узгодженому зі СТОРОНОЮ-1.

           8. РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ СУМІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

     8.1. Продукція,  що є результатом сумісної  діяльності, 
буде
реалізовуватися в наступному порядку:
_______________________________
________________________________________________________________.
     8.2. Усі   доходи,   що  отримуються  за  Даним  Договором 
у
результаті сумісної діяльності,  використовуються в першу чергу
на
відшкодування матеріальних затрат.
     8.3. Прибуток,  що   отримується   СТОРОНАМИ   від  
сумісної
діяльності,  підлягає розподілу пропорційно паям, визначеним у
п.6
Даного Договору.
     8.4. Підбиття   підсумків   сумісної  діяльності  і 
розподіл
прибутку між СТОРОНАМИ здійснюється в термін на підставі 
окремого
балансу, який складає СТОРОНА-2.
     Баланс повинен бути поданий СТОРОНІ-1 не пізніше __-го 
числа
кожного _________.
     8.5. Кожна  із  СТОРІН  не  має  права  розпоряджатися 
своєю
часткою  у  спільному  майні  без  згоди  інших  учасників 
Даного
Договору  до  затвердження  балансу,  складеного  СТОРОНОЮ-2,  
за
винятком   тієї   частини   продукції   та  доходів  від 
сумісної
діяльності,  яка надходить у  розпорядження  кожного  з 
учасників
після фактичного розподілу.
     8.6. Фактичний   розподіл   прибутку   здійснюється   
шляхом
перерахування  відповідної  частки прибутку СТОРОНІ-1 та
утримання
відповідної частки прибутку СТОРОНОЮ-2.
     Порядок і  терміни  розподілу спільної продукц
визначаються
СТОРОНАМИ у відповідності до окремих угод.
     8.7. Оподаткування    прибутку    від   сумісної  
діяльності
здійснюється   СТОРОНАМИ   в   порядку,    передбаченому   
чинним
законодавством.

          9. ВИТРАТИ І ЗБИТКИ СТОРІН ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

     9.1. Спільні витрати та збитки СТОРІН покриваються за
рахунок
спільного  майна  сторін,   отриманого   в   результаті  
сумісної
діяльності.
     9.2. У випадку браку спільного майна для покриття  витрат 
та
збитків,  що виникли в результаті сумісної діяльності, це
покриття
здійснюється між СТОРОНАМИ пропорційно їхнім паям.
     9.3. Затрати  на  утримання  спільного  майна (в тому числ
й
майнові податки) враховуються при визначенні часток участі 
СТОРІН
у сумісній діяльності.
     9.4. Фактичний обсяг сумісної діяльності з його розподілом
за
видами затрат між СТОРОНАМИ визначається в балансі, що
складається
СТОРОНОЮ-2.

                  10. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

     10.1. Термін   дії   договору   з   моменту   підписання  
до
«___»___________ 201_ р.
     10.2. Даний Договір  може  бути  пролонгований  (продовжений)
СТОРОНАМИ  за  взаємною  згодою  на  визначений  або 
невизначений
термін.
     10.3. СТОРОНИ   усвідомлюють,   що  їхня  сумісна 
діяльність
здійснюється у складних умовах нестабільного  ринку,  що 
підвищує
ступінь ризику їхнього бізнесу.  Звідси СТОРОНИ залишають за
собою
право на дострокове розірвання Даного Договору  по  мотивах 
зміни
економічної ситуації у країні, безперспективності та
недоцільності
ведення спільного господарювання,  а також у випадку 
неможливості
здійснення   своєї   діяльності   на  принципах  самоокупності 
та
самофінансування.
     У цьому  випадку кожна із СТОРІН зобов’язана повідомити
другу
СТОРОНУ за  ______.  Взаємовідносини  СТОРІН  припиняються 
шляхом
складання окремої угоди або акту про розірвання договору.
     10.4. У  випадку  припинення  дії  Даного   Договору,  
після
відшкодування  СТОРОНАМИ у встановленому порядку боргів,  кошти
та
майно,  що залишились,  розподіляються між  СТОРОНАМИ 
пропорційно
хнім паям у загальному майні.

                   11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     11.1. СТОРОНИ    за    даним    Договором   несуть  
наступну
відповідальність:
     СТОРОНА-1:
__________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
     СТОРОНА-2:
__________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
     11.2. Даний  Договір може бути розірваний за заявою одн
з
СТОРІН у випадку невиконання другою СТОРОНОЮ своїх зобов’язань. 
У
цьому  випадку  всі  невигідні наслідки розірвання покладаються
на
винну СТОРОНУ.
     11.3. За   порушення   умов  Даного  Договору  винна 
СТОРОНА
відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі втрачену вигоду,
в
порядку, передбаченому чинним законодавством.

                12. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК
                    (арбітражне застереження)

     12.1. Усі суперечки між СТОРОНАМИ,  з яких не було 
досягнуто
згоди,  розв’язуються  у  відповідності до законодавства України
в
Арбітражному суді (третейському суді  із  зазначенням 
конкретного
третейського   суду   або   зазначити   порядок  формування 
цього
третейського суду).
     12.2. СТОРОНИ визначають,  що всі ймовірні претензії за
Даним
Договором повинні бути розглянуті СТОРОНАМИ протягом
_____________
днів з моменту отримання претензії.

                  13. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

     13.1. Умови  Даного  Договору  мають однакову
зобов’язувальну
силу для СТОРІН  і  можуть  бути  змінені  за  взаємною  згодою 
з
обов’язковим складанням письмового документа.
     13.2. Жодна із СТОРІН не має права передавати свої  права 
за
Даним Договором третій стороні без письмової згоди друго
СТОРОНИ.

            14. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

     Повноважними представниками СТОРІН за Даним Договором є:
     СТОРОНА-1: _________________________ телефон
_______________.
     СТОРОНА-2: _________________________ телефон
_______________.

                15. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

________________________________________________________________
________________________________________________________________.

                          16. ІНШІ УМОВИ

     16.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних
примірниках,
по одному для кожної із СТОРІН.
     16.2. У випадках,  не передбачених Даним  Договором, 
СТОРОНИ
керуються чинним цивільним законодавством.
     16.3. Після  підписання   Даного   Договору   всі  
попередні
переговори  за ним:  листування,  попередні угоди та протоколи
про
наміри з питань,  що так чи  інакше  стосуються  Даного 
Договору,
втрачають юридичну силу.
     16.4. СТОРОНИ зобов’язуються при виконанні Даного Договору
не
зводити  співробітництво лише до дотримання вимог,  що містяться
в
Даному Договорі,  підтримувати ділові  контакти  та  вживати 
всіх
необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку
хніх
комерційних зв’язків.

                  17. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

     17.1. До Даного Договору додається:
     Додаток № 1 «Програма робіт» на __________ стор.
     17.2. Додаток до  Даного  Договору  складає  його 
невід’ємну частину.

      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
 

 

Тема статьи:

  • договір про спільний обробіток землі