Договір публічної оферти на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти. Шаблоны.

Договір публічної оферти на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти. Шаблоны.

ШАБЛОНЫ И ОБРАЗЦЫ
ДОГОВОРОВ И ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Договір
публічної оферти на надання освітніх послуг дошкільної або
позашкільної освіти

    


Прочитайте уважно текст даної публічної оферти і якщо Ви не
згодні з яким-небудь пунктом цієї  оферти, чи не зрозуміли будь
який  пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від освітніх
послуг дошкільної або позашкільної освіти  вашої дитини у
 Приватному навчальному закладі «__________________»,  або 
уточнити цікавлячу Вас інформацію за тел. (044)
__________________.


 У випадку прийняття умов даної публічної оферти Ви погоджуєтеся
з всіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

 Пропозиція
(публічна оферта)


Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, як
тимчасово або постійно проживають на території України
офіційною публічною пропозицією Суб’єкта підприємницько
діяльності,  Приватного навчального закладу
«___________________», Ліцензія серія АВ № 466778  видана
Головним відділом освіти і науки КМДА від 14.04.2009 р.
  (надалі ПНЗ «___________________» або «Заклад») укласти
Договір про надання освітніх  послуг дошкільної, та позашкільно
освіти, в ПНЗ «___________________» на визначених Договором
умовах, згідно обраному  переліку освітніх  послуг вказаних  у
формі Заявки на освітні послуги, яка автоматично є Додатком № 1
до даного Договору.


Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання
з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. Договору, що
означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов
Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.


 1. Загальні положення

 Договір про надання
освітніх  послуг дошкільної, та позашкільної освіти, в ПНЗ
«___________________» (далі — «Договір») визначає умови такого 
використання   відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України
офіційною публічною офертою Суб’єкта підприємницько
діяльності, ПНЗ «___________________», що надалі зветься
«Надавач освітніх послуг», адресованою тим фізичним особам, що
тимчасово або постійно проживають на території України (дал
«Користувач послуг», або «Батьки»), укласти Договір про надання
освітніх  послуг дошкільної, та позашкільної освіти, в ПНЗ
«___________________», згідно обраному  переліку освітніх 
послуг вказаних  у формі Заявки на освітні послуги, яка
автоматично є Додатком № 1 до даного Договору,  на викладених
нижче умовах.


 Надалі по тексту Договору Надавач освітніх послуг і Користувач
послуг також називаються разом «Сторони», а кожен окремо
«Сторона».


 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною
дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями,
необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору
відповідно до його умов.


 Діюча версія даного Договору завжди розміщена на інформаційному
стенді при вході в ПНЗ «___________________», а також  на сайт
Надавача освітніх послуг (http:// kudryavsky-school.kiev.ua)
в обов’язковому порядку пропонується для ознайомлення
Користувачу послуг до моменту здійснення ним акцепту умов
Договору.

 2.
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступн
значення:

 2.1. Під терміном 
«Користувач послуг» або «Батьки» розуміється фізична особа,
 (або декілька фізичні особи), що досягла 18 — річного віку, яка
має цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю, або опікуном
дитині,  яка  буде отримувати  конкретні послуги дошкільної, або
позашкільної освіти в ПНЗ «___________________».

 3.
Предмет Договору


 3.1. Предметом цього Договору є надання Надавачом освітніх
послуг, Користувачеві послуг, освітніх  послуг дошкільної та
позашкільної освіти, в ПНЗ «___________________», згідно
обраному  переліку освітніх  послуг вказаних  у формі Заявки на
освітні послуги, яка є Додатком № 1 до даного Договору, на
визначених Договором умовах.

 4.
Порядок укладення Договору:

 4.1. Договір укладається
між Надавачом освітніх послуг і Користувачем  послуг у форм
договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).


 4.2. Перед укладанням вказаного Договору, Користувач  послуг
надає  наступний перелік необхідних документів;


— копія свідоцтва про народження дитини (з одночасним
пред’явленням оригіналу);


— копія паспорту  батьків,  або осіб яки їх замінують (з
одночасним пред’явленням оригіналу);


— медична картка.


— медична довідка – дозвіл на відвідування басейну (якщо таке
відвідування планується)


 4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем послуг
дій, визначених п. 4.4 Договору.


 4.4. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне
прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких
виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню
двостороннього письмового Договору про надання освітніх  послуг
дошкільної та позашкільної освіти, в ПНЗ «_________________»,
згідно обраному  переліку освітніх  послуг вказаних  у форм
Заявки на освітні послуги, яка автоматично є Додатком № 1 до
даного Договору  (ч. 2 ст. 642 ГК України).  


4.5. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після
ознайомлення з його умовами викладеними в загальнодоступному
місці Надавача освітніх послуг, або на сайті Надавача освітніх
послуг шляхом сукупного  або окремого виконання  будь-якої з
наступних дій:


— ознайомлення з умовами Договору викладеними в
загальнодоступному місці, або на сайті Надавача освітніх послуг;


— оплата Користувачем послуг, або іншою особою  послуг Надавача
освітніх послуг;


— заповнення Користувачем послуг спеціалізованої форми Заявки на
освітні послуги;


— надання документів перелічених у п.4.2. Договору;


— приведення та самостійне залишення дитини в ПНЗ
«___________________», більше ніж на 20 хвилин.


 Будь яка з вказаних дій в окремості,  яка виконана Користувачем
свідчить про те, що Користувач послуг ознайомлений з даним
Договором і згодний з їхніми умовами в повному обсязі.


 4.6. Користувач послуг зобов’язується повідомляти при заповнен
Заявки на освітні послуги  (самостійно вносити) достовірн
персональні дані і відомості, що відповідають дійсності.


4.7. Термін акцепту не обмежений.


 4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту
акцепту, що визначається датою заповнення Заяви на освітн
послуги і діє протягом усього  терміну отримання освітніх
послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених
умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.


 4.9. Укладання Договору означає, що Користувач послуг:


— у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням
правилами надання освітніх послуг;


— визнає безумовну придатність освітнього персоналу ПНЗ
«___________________», приміщень,і  правил здійснення всіх дій,
описаних в цьому Договорі;


— приймає  всі умови  вказаної Угоди без зауважень.

5. Порядок розрахунків

 5.1. Освітні послуги
надаються Користувачеві послуг на попередній платній основ
відповідно до Тарифів на освітні послуги, які автоматично
Додатком № 2 до даного Договору, вказаних на  інформаційному
стенді або на сайті Надавача освітніх послуг за адресою  (http://
________________.kiev.ua
) (надалі – «Тарифи»).


 5.2. Оплата за надання освітніх послуг здійснюється, наперед,
 в розмірі і в терміни, вказані в Тарифах.


 5.3. Оплата, внесена Користувачем послуг за  освітні послуги, у
разі одностороннього припинення договору Надавачом освітніх
послуг, у зв’язку з порушеннями умов даного Договору, з боку
  Користувача послуг  —  не повертається.

 
6. Права і обов’язки Надавача освітніх послуг

 6.1. Надавач освітніх
послуг зобов’язаний:


 6.1.1. До початку надання освітніх послуг провести з
Користувачем послуг ознайомлення з приміщеннями закладу і усний
нструктаж з правил поведінки батьків і дітей у ПНЗ
«___________________» і  вимог техніки  безпеки.


6.1.2. Організувати діяльність з навчання  дитини відповідно до
його віку, індивідуальними особливостями, змістом освітньо
програми;


6.1.3. Розвивати   творчі  здібності і  інтереси дитини;


6.1.4.  Здійснювати індивідуальний підхід до дитини;


6.1.5. Зберігати місце за дитиною, при умові оплати згідно
тарифів, у випадку його хвороби, санаторно-курортного лікування,
карантину, відпустки або тимчасової відсутності «Батьків» по
поважних причинах (хвороба, відрядження).


6.1.6.  Надавати консультативну допомогу «Батькам» у вихованні й
навчанні дитини;


6.1.7. Навчати дитину по комплексній освітній програмі із
залученням висококваліфікованих педагогічних кадрів. Зміст
програми представлений у Додатку  №1, до даного Договору.


6.1.8. Використати сучасні педагогічні технології й додатков
спеціальні програми;


6.1.9.  Виконувати санітарні  норми для дошкільних установ.


 6.2. Надавач освітніх послуг має право:

 6.2.1. Надавач освітніх
послуг має право не допускати до ПНЗ «___________________» 
осіб  у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння  батьків, або
супровідних осіб.


 6.2.2. Відрахувати дитину з установи при наявності медичного
висновку про стан здоров’я дитини, що перешкоджає його
подальшому перебуванню в ПНЗ «___________________», за заявою
батьків, а також у випадку тривалої відсутності дитини протягом
1 місяця без поважної причини;


 6.2.3. Відрахувати дитину з установи при несвоєчасній оплат за
освітні послуги.


 6.2.3. Відрахувати дитину з установи при невиконанні  «Батьком»
(законним представником) умов і правил відвідування  ПНЗ
«___________________» 


 6.2.4. Не приймати до відвідування занять  хворої дитини;


 6.2.5. Не приймати дитину в дитячий сад після його 3-х денно
відсутності, без довідки лікаря дитячої поліклініки;


 6.2.6. розірвати даний Договір достроково при систематичному
невиконанні «Батьком»  (законним представником) своїх
зобов’язань, повідомивши «Батька» (законного представника) про
це за два тижні.


 6.2.7. Надавач освітніх послуг надає освітні  послуги, тільки 
після повної оплати Користувачем  послуг, Надавачу освітніх
послуг, відповідно до діючого прейскуранта (тарифу).


 6.2.8. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з
попередньою їх публікацією на сайті Надавач освітніх послуга не
раніше ніж через 3 (три) робочих дня після публікації.


 6.2.9. Не розглядати претензій Користувача послуг  і не
повертати кошти за освітні послуги у разі, якщо це стосуються
невиконання (неналежного виконання) Користувачем своїх
зобов’язань по Договору.

 7.
Права і обов’язки Користувача послуг

 7.1. Користувач послуг
зобов’язаний:


 7.1.1. Перед оплатою послуг ознайомитися з цим Договором.
упродовж усього періоду  користування освітніми послугами
 дотримуватися умов цього Договору.


 7.1.2. Заповнити бланк Заяви та Анкету на освітні послуги ,
шляхом  правдивого заповнення бланку Заяви та Анкети , та здати
заповнені бланки Заяви та Анкети на освітні послуги представнику
Надавачу освітніх послуг, відповідальному за прийом та
оформлення дітей для подальшого навчання в ПНЗ
«___________________».


 7.1.3. Перед початком надання освітніх послуг уважно вислухати
нструктаж і у випадку виникнення яких-небудь питань щодо правил
поводження і безпеки, задати їх до початку надання освітніх
послуг співробітнику Надавачу освітніх послуг, що проводив
нструктаж, і одержати на них вичерпні відповіді. Підтвердити
факт проходження усного інструктажу особистим підписом на Заяв
на освітні послуги.


 7.1.4. Дотримувати правил відвідування ПНЗ
«___________________» і даний Договір.


Вносити плату за навчання дитини в ПНЗ «___________________» у
встановлений термін до 1 числа поточного місяця, заздалегідь
сповіщати адміністрацію про  причини відсутності дитини, щодня
особисто передавати й забирати дитини у вихователя, не
передавати дитини особам не досягли 16 років, особам у стан
алкогольногоо та наркотичного сп’яніння, особам психічно-
нездоровим , проявляти повагу до працівників ПНЗ
«___________________»;


 7.1.6. Інформувати адміністрацію ПНЗ «___________________» про
майбутню відсутність дитини протягом одного дня.


7.1.7. Повідомляти про хворобі дитини, вчасно документально
оформляти відсутність дитини в ПНЗ «___________________».


 7.1.8. Інформувати старшу медсестру про початок відвідування
ПНЗ «___________________» після хвороби, відпустки.


 7.1.9. Взаємодіяти із ПНЗ «___________________» в усіх
напрямках виховання й навчання дитини.


 7.1.10. Виконувати рішення адміністративної ради ПНЗ
«___________________».


 7.1.11. У ході отримання освітніх послуг  виконувати законні 
вимоги  персоналу Надавача освітніх послуг  і умов цього
Договору.


7.2. Користувач  послуг має право:


 7.2.1. Користуватись  послугами згідно умов даного Договору.


7.2.2. Вимагати виконання Уставу ПНЗ «___________________» й
умов даного Договору.


7.2.2. Вибирати види додаткових послуг;


7.2.2. Розірвати даний Договір в однобічному порядку за умови
попереднього повідомлення про це  адміністрацію ПНЗ
«___________________» за 2 тижні.


7.2.3. Вносити оплату Надавачу освітніх послугу будь-яким з
передбаченим Договором або діючим законодавством способом
.

 8.
Правила відвідування, поводження і безпеки в ПНЗ
«___________________».

 

 


8.1. До відвідування ПНЗ «___________________» допускаються.


 8.1.1 «Батьки» (законні представники) дитині, довірені особи,
особи в разовому порядку по заяві підписаній Директором Установи


 8.1.2. Не рекомендується відвідувати Установу під час
проведення занять, забирати дитину пізніше указаного строку


 8.1.3. Користувач послуг, їх довірені особи, діти та інш
відвідувачі сторони повинні неухильно виконувати всі вказівки
персоналу Надавач освітніх послуга.


 8.2. Одяг і екіпірування.


 8.2.1. Дитина при відвідуванні  ПНЗ «___________________»
повинна бути  в охайному виді:


— чисто вимита і причесана;


— у чистому одязі і взутті і одягнена по сезону;


— с носовою хусткою і гребінцем;


— с запасною нижньою білизною;


— повинна мати  рушник, плавки, гумову шапочку, гумові тапочки
для  басейну;


— повинна мати  спортивну форму для занять оздоровчою
гімнастикою.


 8.2.3. Необхідно вийняти з кишень одягу будь-які тверд
гострі предмети, а також мобільні телефони, гаманці та інш
коштовні речі у кишенях.


 8.2.4. Перед прибуттям дитини до закладу перевірити і 
зав’язати шнурки, перевірити, щоб ніякі інші частини одягу
(шарф, пояс, волосся і т.п.) не могли зачепитись за  щось
призвести до небезпечних ситуацій.

9. Відповідальність сторін

 9.1.  Користувач послуг
згоден з тим, що Надавач освітніх послуг не несе будь яко
майнової відповідальності у випадку спричинення йому
матеріальної шкоди (у тому числі моральної шкоди) або отримання 
ним будь яких тілесних ушкоджень,  каліцтва або смерт
Користувача, внаслідок порушенням ним, або будь якою третьо
особою,  правил і умов даного Договору.


 9.2. Надавач освітніх послуг несе відповідальність перед
Користувачем послуг тільки у розмірі суми Передоплати,
документально підтвердженої,  зокрема, чеком, квитанцією про
банківський переказ або прибутковим ордером.


 9.3. Надавач освітніх послуг не несе відповідальності за збитки
Користувача послуг, що виникли в результаті: невірного
заповнення Заяви на освітні послуги, порушення Користувачем
послуг встановленого порядку користування і експлуатац
обладнання та поведінки, та відмови  в обслуговуванн
Користувача послуг відповідно до п. 6.2.1. даного Договору; 


 9.4. Надавач освітніх послуг несе відповідальність тільки за т
зобов’язання які указані в Договорі, та в Законах України про
дошкільну та позашкільну освіту.


 9.5. Користувач послуг несе всю відповідальність за
достовірність відомостей, вказаних їм в Анкеті і Заяві на
освітні послуги.  У випадку якщо Користувач послуг не вказав або
невірно вказав персональні дані, Надавач освітніх послуг не
відповідає за збитки Користувача послуг, понесені в результат
відмови в поверненні передоплати та/або здійснення інших дій
внаслідок неможливості правильної ідентифікації Користувача
послуг.


 9.6. У інших випадках невиконання або неналежного виконання
своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність
відповідно до законодавства України, з урахуванням умов
Договору.


9.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або
часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо
це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після
набуття чинності даного Договору в результаті подій
надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та як
неможливо було запобігти розумними заходами.


 9.8. У випадку порушення  Користувачем послуг умов цього
Договору Надавач освітніх послуг не несе відповідальності за  т
зобов’язання які указані в Договорі .


 9.9. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього
Договору, Надавач освітніх послуг залишає за собою право або не
допустити дитину Користувача послуг до відвідування  занять у
ПНЗ «___________________», або заборонити входити на територію
ПНЗ «___________________», особам які порушили умови цього
Договору. При цьому гроші, сплачені за послуги, такому
Користувачу послуг не компенсуються. Рішення про недопущення
дитини до занять, або заборону входу  Користувачу і його
довіреним особам приймає керівництво Надавача освітніх послуг.
Рішення якого є остаточним.

10. Зміна і розірвання Договору

10.1. Надавач освітніх послуг має право в
односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом
публікації змін на сайті Надавача освітніх послуг. Зміни
вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу
змін в силу не визначений додатково при їх публікації.


 10.2. При внесенні Надавачом освітніх послуг в Договір істотних
змін, що впливають на можливість використання послуг
Користувачем послуг, Надавач освітніх послуг повідомляє про них
Користувача, шляхом публікації  їх на сайті Надавача освітніх
послуг не менше, ніж за 3 (три) дні до вступу змін в силу.


 10.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках:


 10.3.1. Користувачем послуг  в односторонньому порядку шляхом
письмової відмови від надання освітніх послуг.


 10.3.2. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або
чинним законодавством України.


 10.3.3. Зміна умов Договору з ініціативи Користувача може мати
місце тільки до акцепту  користування послугою, передбаченого в
п. 4.5 Договору.

11. Вирішення суперечок

 11.1. Всі суперечки
розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного
Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підстав
письмової заяви Користувача послуг, з доданням чеку (квитанції)
 про сплату освітньої послуги.


11.2. Надавач освітніх послуг після отримання від Користувача
послуг претензії зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) днів
задовольнити заявлені в претензії вимоги або направити
Користувачеві послуг мотивовану відмову.


 11.3. У випадку якщо суперечка, що виникла не буде розв’язана в
претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися
за розв’язанням суперечки в суд, за місцем знаходження Надавача
освітніх послуг.

12. Інші положення

 12.1. Користувач послуг
гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він
приймає їх безумовно і в повному обсязі.


 12.3. У частині, не врегульованій цим Договором, Надавач
освітніх послуг і Користувач послуг зобов’язуються керуватися
нормами, встановленими діючим законодавством  України.


12.4. Надавач освітніх послуг за цим договором є: Приватний
навчальний заклад «___________________», Ліцензія серія _____
___________  видана Головним відділом освіти і науки КМДА від
__.___.2009 р.


12.5. Адреса Надавача освітніх послуг: 00000, м. Київ, ________,
____. тел. (044) _____________________