ЯК ПОДАТИ ПОЗОВ ДО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

Подання позовної заяви до господарського суду

Звернення до господарського суду здійснюється поданням позовної заяви. Згідно зі ст. 54 ГПКУ така заява має подаватися до господарського суду в письмовій формі і підписуватися повноважною посадовою особою позивача або його представником.

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу з кожним із відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні чи розірванні договорів, — відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, — копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано);

відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;

сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;

3-1) сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;

4) обставини, на яких грунтуються позовні вимоги.

До заяви про визнання акта недійсним додається також копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього.

До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

У коментованій статті наводиться перелік документів, що додаються до позовної заяви. Так, до позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

1) вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору у випадках, передбачених ст. 5 цього Кодексу, з кожним із відповідачів (йдеться про ситуації, якщо відповідачів декілька). Враховуючи, що ст. 5 ГПК України не містить імперативного правила про обов’язковість претензійного порядку (див. коментар до статей 5, 54), документи, які підтверджують досудове врегулювання спору (якщо претензійний порядок не застосовувався), до позовної заяви не надаються у зв’язку з їх відсутністю. У разі застосування претензійного порядку позивач може додати до позовної заяви відповідні документи (наприклад, копію претензії, докази її спрямування, відповідь на претензію тощо).

До позовної заяви у спорах, що виникають при укладанні, зміні чи розірванні договорів, додаються відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, — копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано.

Документами, які підтверджують відправлення претензії, є поштова квитанція про прийняття поштових відправлень, засвідчена копія списку або виписка з нього з відміткою дати поштової квитанції про прийняття поштових відправлень за даним списком, якщо претензія відправлялась за списком, засвідчена виписка з журналу записів при відправленні претензії телетайпом, факсом;

2) відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів. Таким підтвердженням можуть бути поштові квитанції, розписка в одержанні, а також інші документи, що підтверджують відправлення зазначених у коментованій статті документів.

На практиці виникають ситуації, коли господарські суди приймають до провадження позовну заяву, а серед доданих до неї документів є бланк опису вкладення, що спрямовується цінним листом, і по суті є належним доказом відправлення саме позову чи скарги, водночас на відміну від фінансового чека (квитанції), який не є належним доказом того, що саме за цією квитанцією була спрямована позовна заява, а не інший документ.

3) Сплачене державне мито підтверджується відповідним документом (наприклад, платіжним дорученням тощо), який обов’язково слід додавати до позовної заяви, інакше порушення цієї імперативної норми призводить до наслідків, передбачених п. 4 ст. 63 ГПК України, — поверненню позовної заяви без розгляду;

Характер доданих до позовної заяви документів (листів, актів, платіжних доручень тощо) визначається характером спору, при цьому документи додаються відповідно до вимог ст. 32 цього Кодексу в оригіналі (зокрема, коли обставини справи згідно із законодавством або на вимогу суду мають підтверджуватися тільки такими документами) або належним чином засвідчених копіях (наприклад, якщо для вирішення спору має значення тільки одна частина документа, — достатньо належним чином засвідченого витягу з нього; якщо йдеться про довіреність керівника на укладання договорів у разі видання її на певний строк; якщо залучення такого оригіналу ускладнить роботу підприємства тощо). Документ вважається засвідченим належним чином, якщо копія документа є якісною, відповідає оригіналу документа, підписана уповноваженою на те особою, має штамп «копія» та печатку (наприклад, копія довіреності начальника відділу може бути засвідчена керівником юридичної особи з печаткою цієї юридичної особи та штампом «копія» і може бути зареєстрована у спеціальному журналі реєстрації засвідчених копій).

В одній позовній заяві може бути об’єднано кілька вимог, зв’язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами.
Суддя має право об’єднати кілька однорідних позовних заяв або справ, у яких беруть участь ті ж самі сторони, в одну справу, про що зазначається в ухвалі про порушення справи або в рішенні.
У ході підготовчого провадження та розгляду справи господарським судом вчиняються різноманітні процесуальні дії з метою забезпечення всіх необхідних заходів для всебічного та об’єктивного розгляду і вирішення справи в одному судовому засіданні. Коментована стаття передбачає можливість об’єднання позовних вимог, метою якого є забезпечення належної організації розгляду справи, реалізації принципу процесуальної економії, виключення можливості прийняття судових рішень, що суперечать одне одному.

Відповідач має право після одержання ухвали про порушення справи надіслати:

господарському суду — відзив на позовну заяву і всі документи, що підтверджують заперечення проти позову;

позивачу, іншим відповідачам, а також прокурору, який бере участь в судовому процесі, — копію відзиву.

Відзив підписується повноважною особою відповідача або його представником.

Відзив повинен містити: найменування позивача і номер справи; мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство, а також докази, що обґрунтовують відхилення позовної вимоги; перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву (у тому числі про надіслання копій відзиву і доданих до нього документів позивачеві, іншим відповідачам, прокурору).

До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

Відзив на позовну заяву належить до тих процесуальних засобів, за допомогою яких відповідач у справі має можливість захищати свої інтереси проти пред’явленого до нього позову. Право відповідача надати відзив на позов є своєрідною реалізацією у господарському судочинстві принципів змагальності і процесуальної рівності, закріплених у Конституції України, Законі України «Про судоустрій» та цьому Кодексі.

Застосування законодавцем у ч. 1 коментованої статті терміна «має право» дає підстави зробити висновок, що надання відзиву є правом, а не обов’язком відповідача, адже тут не фігурує термін «позивач зобов’язаний», що по суті відповідає вимогам чинного законодавства України. Крім того, санкцій за ненадання відзиву відповідачем також законодавством не передбачено, крім випадків, передбачених ст. 83 ГПК України.

Враховуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що за загальним правилом надання відзиву на позов є необов’язковим для відповідача (це його право, а не обов’язок), внаслідок чого ніякі санкції до нього не застосовуються, проте господарський суд у разі неподання відзиву на позовну заяву може розглянути справу за матеріалами, які є у справі. Винятком є ситуація, передбачена п. 5 ст. 83 ГПК України, відповідно до якої закон надає право господарському суду приймати рішення щодо стягнення у доход державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону. Отже, якщо господарський суд зобов’яже відповідача надати відзив та необхідні документи для розгляду справи по суті (наприклад, якщо відсутність пояснень відповідача ускладнює розгляд справи тощо), а відповідач буде ухилятися від вчинення таких дій — до нього можуть бути застосовані зазначені вище санкції.

У разі реалізації відповідачем свого права на захист, зокрема шляхом надання відзиву на позовну заяву, відповідач зобов’язаний додержуватися передбачених коментованою статтею правил, зокрема:

направити відзив на позов як господарському суду, так і позивачу, іншим відповідачам, а також прокурору, який бере участь у судовому процесі. При цьому до господарського суду необхідно надати (в канцелярію або через поштове відділення зв’язку) оригінал відзиву, усім іншим сторонам — закон дозволяє спрямувати копію відзиву. До відзиву слід додавати документи, які підтверджують заперечення проти позову, а до його копії — документи, яких немає у позивача та інших осіб, які беруть участь у справі;

відзив має бути підписаний повноважною особою відповідача або його представником. При цьому до відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача;

наданий відзив має містити такі реквізити: найменування позивача і номер справи; мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство

Источник: АДВОКАТ КИЕВ

Похожих записей не найдено

Тема статьи:

  • відзив на позовну заяву до господарського суду зразок
  • зразок позовної заяви до господарського суду
  • позовна заява до господарського суду зразок 2012
  • позовна заява до господарського суду зразок
  • зразок позову до господарського суду
  • â³äçèâ íà ïîçîâíó çàÿâó äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó çðàçîê
  • позов до господарського суду зразок
  • відзив на позовну заяву до господарського суду
  • зразки позовних заяв до господарського суду
  • позовна заява до господарського суду